Sana Factory

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy förklarar vilka personuppgifter som Sana Factory samlar in när du använder dess tjänster och webbplats, och för vilka ändamål och på vilken grund de används. Genom att använda Sana Factorys tjänster och webbplatser samtycker du till behandlingen av dina uppgifter enligt beskrivningen häri. Sana Factory kan komma att ändra denna integritetspolicy och publicera en ny version på sin webbplats. Vänligen kontrollera därför detta uttalande från tid till annan.

Uppgifter om registret
Registernamn: Sana Factorys kund- och marknadsföringsregister
Registeransvarig: Sana Factory, FO-nummer 1403638-9
Kontaktperson i registerärenden: Leena Kylmänen, tfn +358 41 3633 567, if.yr1720919391otcaf1720919391anas@1720919391aneel1720919391

Ändamål
Personuppgifter kan användas för kommunikation relaterad till kundrelation, tillhandahållande och utveckling av tjänster, marknadsföring och kommunikation av tjänster, statistisk uppföljning och fakturering. Behandlingen av personuppgifter baseras på kundrelation och/eller samtycke eller personuppgiftsansvariges berättigat intresse. Personuppgifter om potentiella kunder kan användas för försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter i syfte att rikta marknadsföringsmeddelanden. Grunden är Sana Factorys berättigade intresse.

Uppgifter som ingår i registret och lagringstid för personuppgifter

Kund- och marknadsföringsregistret kan innehålla följande information:

– företags- eller personnamn, kontaktnamn, adresser, e-postadresser, telefonnummer, klassificeringsuppgifter, uppgifter om godkännande av marknadsföring, beställnings- och faktureringsuppgifter, feedbackuppgifter
– uppgifter som samlas in via kakor
– alla allmänna uppgifter som hämtas från webben
– alla andra uppgifter som samlas in om dig med ditt samtycke.

Kunddata lagras under den tid som kundrelationen varar. När kundrelationen har upphört kommer nödvändiga uppgifter att sparas under den period som krävs av myndigheterna.

Datakällor
Den information som lagras i registret tillhandahålls av kunden via webbplatsen, via e-post, per telefon eller genom ett kundavtal. Personuppgifter kan också samlas in från allmänt tillgängliga källor, om det är nödvändigt.

Utlämnande av information
Sana Factory behandlar personuppgifter endast i syfte att tillhandahålla sina tjänster. Uppgifterna kommer inte att säljas eller lämnas ut till någon tredje part. Med möjligt undantag för företagets redovisningsbyrå, i vilket fall uppgifterna endast kommer att lämnas ut i den utsträckning som krävs för att fullgöra skyldigheterna.

Uppgifterna kommer inte att överföras utanför EU/EES.

Skydd av registret
Endast Sana Factorys ägare och i undantagsfall en person som han eller hon befullmäktigat har tillgång till registret. Registret är skyddat mot obehörig åtkomst med virusprogram samt personliga användar-ID och lösenord. Registret och eventuella säkerhetskopior förvaras i låsta utrymmen. Användare av registret är bundna av sekretess och tystnadsplikt.

Kakor
Kakor används på webbplatsen för att ge besökaren en högkvalitativ upplevelse och för att samla in statistiska uppgifter för utveckling av tjänsten och företaget. Webbplatsen kan använda Google Analytics eller liknande programvara för att samla in anonym statistisk information om användarna av webbplatsen. Om du vill kan du vägra att använda kakor, vilket kan påverka din användarupplevelse.

Plugins för sociala medier
Webbplatsen kan använda insticksprogram för sociala medier som kan skicka identifierbar information till den sociala medieoperatören och lagra kakor på din dator. Dessa tjänster och applikationer omfattas av tredje parts användarvillkor över vilka ägaren av denna webbplats inte har någon kontroll och inte är ansvarig för driften av dessa plattformar eller något material eller information som publiceras på dem. Externa webbplatser som denna webbplats kan länka till är ansvariga för sin egen integritet och sitt eget innehåll.

Den registrerades rättigheter
I enlighet med lagstiftningen om uppgiftsskydd har de registrerade rätt att
– få information om behandlingen av sina personuppgifter
– få tillgång till och kontrollera sina uppgifter
– få felaktiga eller inkorrekta uppgifter rättade och kompletterade
– få sina uppgifter raderade av den registeransvarige
– få  behandlingen av sina uppgifter begränsad
– få sina uppgifter överförda
– invända mot behandlingen av sina personuppgifter.

https://tietosuoja.fi/sv/den-registrerades-rattigheter

Begäran om att granska eller ändra personuppgifter ska lämnas skriftligen till Sana Factorys kontaktperson. Du kan bli ombedd att verifiera din identitet eller att specificera din begäran skriftligen. Genomförandet av begäran kan vägras på grundval av tillämplig lag. Den registrerade har möjlighet att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten om personuppgifter som rör honom/henne inte har behandlats i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Ändringar av integritetspolicyn
De ändringar som görs kommer att uppdateras på webbplatsen för Sana Factory. Faktabladet har uppdaterats 2024-1-16.